Nieuws

Geen actueel nieuws

Copyright

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de Shoesplazza site is onderworpen aan het naleven van de algemene voorwaarden hieronder beschreven. Door het bezoeken van deze website, verklaart u deze voorwaarden en bepalingen, zonder enige voorbehoud, te hebben gelezen en geaccepteerd.

Kwaliteit van dienst en informatie, beperking van aansprakelijkheid

Shoesplazza besteedt de meeste zorg aan de opmaak van z’n website. Het garandeert echter geenszins de juistheid van de informatie die er wordt aangeboden. De gebruiker is er zich tevens van bewust dat deze informatie zonder vooraf te verwittigen kan worden gewijzigd. Daaruit vloeit voort dat Shoesplazza elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Voor de hyperlinks op de portaalsite die de gebruiker aanzetten om andere websites te bezoeken acht Shoesplazza zich niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites. Risico's verbonden aan het gebruik van deze sites zijn geheel voor rekening van de gebruiker. Hij moet voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik ervan.

Bovendien kan Shoesplazza niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de website adressen of domeinnamen op haar site.

Ondanks de inspanningen om zo veel mogelijk onderbrekingen te vermijden die te wijten zijn aan technische problemen, wijst Shoesplazza elke aansprakelijkheid af voor technische storingen of andere technische problemen.

Intellectueel eigendom

De teksten, de lay-out, illustraties en andere samenstellende elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat over gegevensbanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Shoesplazza of, desgevallend van een derde waarbij Shoesplazza de nodige toestemmingen heeft verkregen.

Behoudens een andersluidend beding kan de tekstinformatie of de cijferinformatie gratis worden gebruikt mits vermelding van de bron en enkel voor niet commerciële of publicitaire doeleinden. Elke weergave van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, alsook alle vormen van gebruik of weergave van andere samenstellende elementen van de website, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke vraag in die zin kan worden gericht aan de directie van Shoesplazza (service.client@shoesplazza.com).

Aanmaken van links naar de site

Shoesplazza staat het creëren ervan toe zonder voorafgaande aanvraag voor links aan de oppervlakte (surface linking) die verwijzen naar de homepagina van de portailsite of naar elke andere pagina in z’n geheel. Een beroep doen op alle technieken bedoeld om de hele of een deel van de portailsite in te sluiten in een website door, al is dat maar gedeeltelijk, de exacte oorsprong van de informatie te maskeren, hetgeen kan leiden tot verwarring met betrekking tot de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, vereist een schriftelijke toestemming van Shoesplazza. Elke vraag in die zin mag worden gericht aan de directie van Shoesplazza (service.client@shoesplazza.com).

Verzonden informatie

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving van het gebied waaronder de website valt.